بررسی تفسیر سیاسی قرآن
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در بحث از تفسیر علمی قرآن طرفداران ومخالفانی وجود دارند و هر کدام ادله¬ای را بر مدعای خود اقامه می نمایند. حق آن است که تفسیر علمی قرآن با توجه به قرائن و شواهد قطعی علمی اشکالی نداشته و اما تفسیر علمی بدون توجه به قرائن و شواهد لاجرم منجر به تحمیل نظریه و رأی شخصی بر قرآن خواهد شد و باطل است قرآن کریم به عنوان یک منبع جامع، همواره منبعی مهم برای دانشمندان اسلامی وحتی غیر مسلمان بوده است و ما در این تحقیق سعی می کنیم وجهه سیاسی قرآن را بررسی نماییم و ذکر این نکته هم لازم است از آنجا که سیر و برنامه کلی قرآن کریم تربیتی است فلذا طرح و بررسی تفسیر سیاسی قرآن نیز با صبغه تربیتی مماشات دارد.